Reklamačný poriadok

PREAMBULA

 1. Reklamačný poriadok upresňuje postup Sprostredkovateľa a Spotrebiteľa v prípade, že napriek všetkému úsiliu Sprostredkovateľa o zachovanie vysokej kvality ponúkaných služieb, vznikne na strane Spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady poskytovaných služieb.
 2. Reklamačný poriadok je vydaný v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané a poskytované spoločnosťami ZOOM Reality, s.r.o., IČO: 53097173, so sídlom Volgogradská 4794/66, Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.40376/P; ZOOM Reality Prešov, s.r.o., IČO: 47496835, so sídlom Volgogradská 4794/66, Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.29285/P a ZOOM Reality Invest, s.r.o., IČO: 53825691, so sídlom Volgogradská 4794/66, Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.42329/P (ďalej ako „realitná kancelária“) .
 2. Reklamačný poriadok je záväzný pre Sprostredkovateľa a Spotrebiteľa.
 3. Týmto reklamačným poriadkom Sprostredkovateľ informuje Spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 4. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle prevádzkarne Sprostredkovateľa na ulici Hlavná č. 45, Prešov (ďalej iba „sídlo prevádzkarne“) a je zverejnený na internetovej stránke Sprostredkovateľa.
 5. Momentom uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb (napr. zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností, rezervačnej zmluvy, ap.) (ďalej iba „zmluva o poskytovaní služieb“) spotrebiteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

 

ČLÁNOK II
VÝKLAD POJMOV

 1. Sprostredkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť ZOOM Reality, s.r.o., IČO: 53097173, so sídlom Volgogradská 4794/66, Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.40376/P; ZOOM Reality Prešov, s.r.o., IČO: 47496835, so sídlom: Volgogradská 4794/66, Prešov; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.29285/P a ZOOM Reality Invest, s.r.o., IČO: 53825691, so sídlom: Volgogradská 4794/66, Prešov; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.42329/P (ďalej len „Sprostredkovateľ“).
 2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v pozícii záujemcu uzavrela so Sprostredkovateľom zmluvu o poskytovaní služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 3. Službou sa rozumejú služby ponúkané Sprostredkovateľom a to Služby sprostredkovania predaja/kúpy/prenájmu nehnuteľností a ďalších súvisiacich služieb vrátane poradenstva podľa predmetov podnikania Sprostredkovateľa.
 4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Reklamácia je písomné podanie, ktorým Spotrebiteľ uplatňuje zodpovednosť voči Sprostredkovateľovi za nekvalitne poskytnuté služby, spôsobené nedodržaním povinností vyplývajúcich pre Sprostredkovateľa zo zmluvy o  poskytovaní služieb alebo príslušného právneho predpisu. Reklamovať možno napríklad nedodanie, nedodanie v lehote, nedodanie v dohodnutom rozsahu prípadne kvalite. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť Spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby t. j. osoby odlišnej od Sprostredkovateľa, podnet Spotrebiteľa na zlepšenie služieb realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť realitnej kancelárie.
 5. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

ČLÁNOK III
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Sprostredkovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Spotrebiteľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby, uzavretou zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.
 2. Ak Sprostredkovateľ ponúka Spotrebiteľovi k Službe bezodplatne iný tovar/službu, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru/služby. V prípade, ak si je Sprostredkovateľ vedomý vád tovaru ponúknutého bezodplatne, je povinný Spotrebiteľa pri ponuke takého tovaru na túto skutočnosť upozorniť. Ak má taký tovar vady, je Spotrebiteľ oprávnený ho vrátiť, bez nároku na nový tovar. Ak Spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je Spotrebiteľ povinný vrátiť Sprostredkovateľovi všetko plnenie z uzatvoreného zmluvného vzťahu (aj tovar získaný bezodplatne v prípade, kedy bol súčasťou poskytnutia Služby).

 

ČLÁNOK IV
UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:
     a) na kvalitu poskytovanej Služby a
    b) na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou.
 2. Reklamáciu musí Spotrebiteľ uplatniť u Sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní od poskytnutia Služby, inak právo na reklamáciu zaniká.
 3. Reklamáciu podľa bodu 1. tohto článku môže Spotrebiteľ uplatniť:
    a) písomne na korešpondenčnej adrese Sprostredkovateľa t.j. adrese uvedenej ako sídlo Sprostredkovateľa (článok II. bod 1, reklamačného poriadku),
     b) písomne na e-mailovej adrese Sprostredkovateľa michal.kostura@zoomreality.sk
     c) osobne v sídle prevádzkarne Sprostredkovateľa (článok I. bod 4. reklamačného poriadku).
 4. Pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľ vyplní reklamačný formulár, súčasťou ktorého je aj výstupný protokol (ďalej iba „reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je možné si vyzdvihnúť v sídle prevádzkarne alebo je zverejnený na internetovej stránke Sprostredkovateľa, ak je takáto stránka prevádzkovaná.
 5. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Spotrebiteľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Spotrebiteľom uvedenú kontaktnú adresu.
 6. Úplne a presne vypísaný reklamačný protokol zašle Sprostredkovateľovi Spotrebiteľ spôsobom uvedeným v Článku IV. bod 3.
 7. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Spotrebiteľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.
 8. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili
     a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť Sprostredkovateľa,
    b) neodborné alebo neoprávnené zásahy Záujemcu do poskytovania Služieb (vrátane výslovných pokynov Spotrebiteľa smerujúcich ku konkrétnemu výkonu Služby, absencia spolupráce Spotrebiteľa pri obstaraní Služby, neplnenie si povinností Spotrebiteľa vyplývajúcich mu zo zmluvy o poskytovaní služby alebo zásahy tretích osôb, ktorým tieto zásahy Spotrebiteľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním) alebo
     c) ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.
 9. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu u Sprostredkovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Sprostredkovateľovi v súlade s bodom 6. tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje uvedené v reklamačnom protokole, reklamačné konanie začína dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Spotrebiteľ ani na výzvu Sprostredkovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

ČLÁNOK V
VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec Sprostredkovateľa Spotrebiteľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.
 2. Pri uplatnení reklamácie poštou doručí Sprostredkovateľ Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Pri uplatnení reklamácie e-mailom je potvrdením prijatia reklamácie spätne odoslaný e-mail z adresy Sprostredkovateľa.
 4. Reklamáciu môže Sprostredkovateľ uznať alebo zamietnuť.
 5. Pokiaľ Sprostredkovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, informuje o tom bezodkladne Spotrebiteľa, a vykoná na svoje náklady úkony niektorého zo spôsobov vybavenia reklamácie v zmysle čl. VI. tohto Reklamačného poriadku.
 6. Pokiaľ Sprostredkovateľ zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne Spotrebiteľa a uvedie dôvod zamietnutia.
 7. Sprostredkovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch možno reklamáciu vybaviť v lehote troch pracovných dní a v prípade, ak je k vybaveniu reklamácie potrebné odborné posúdenie sa lehota na vybavenie reklamácie predlžuje na 30 dní ; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 8. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 9. O vybavení reklamácie vydá Sprostredkovateľ Spotrebiteľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Sprostredkovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
 10. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 11. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok realitnej kancelárie na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 

ČLÁNOK VI
SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Sprostredkovateľ. Za odstrániteľné vady sa považujú vady Služieb odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti Služby.
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:
     a) ak ponúkaná Služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady,
     b) ide o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
     c) ide o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby,
     d) Sprostredkovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
 3. V prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku sa môže Sprostredkovateľ so Spotrebiteľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú.
 4. Ak sa na ponúkanej službe objaví iná neodstrániteľná vada pri ktorej možno vec užívať, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Služby.
 5. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Sprostredkovateľ.
 6. Sprostredkovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
     a) odstránením vady poskytovanej služby,
     b) výmenou Služby za inú po predchádzajúcej dohode so Spotrebiteľom,
     c) vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy),
     d) vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej Služby,
     e) odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 7. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Sprostredkovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne so Spotrebiteľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa Spotrebiteľovi vráti.

 

ČLÁNOK VII
POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa (napr. e-mailom na adresu michal.kostura@zoomreality.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva.
 2. Ak Sprostredkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:
  http://www.economy.gov.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativnerieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 4. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
     a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
     b) presné označenie Sprostredkovateľa (realitná kancelária),
     c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
     d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
    e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so Sprostredkovateľom bol bezvýsledný,
     f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 6. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slovlex.sk/pravnepredpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf
 7. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Ing. Michal KOSTURA, RSc.

 

ČLÁNOK VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2021.
 2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.


        V Prešove dňa 01.07.2021