Etický kódex

I. Predmet etického kódexu

Etický kódex predstavuje súhrn základný hodnôt, princípov a pravidiel správania realitnej kancelárie a realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností.

II . Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých realitných maklérov (ďalej len „maklér“) realitnej kancelárie ZOOM Reality, s.r.o.

III. Základné vlastnosti realitného makléra
 1. Maklér vykonáva svoje povolanie čestne, svedomito, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.

 2. Maklér nesmie odmietnuť rovnakú profesionálnu službu akejkoľvek osobe z dôvodu diskriminácie.

 3. Maklér musí chrániť a podporovať legitímny záujem svojich klientov.

 4. Maklér nesmie vyvíjať nepatričný nátlak s cieľom dostať pokyny alebo finalizovať transakciu.

 5. Maklér musí rokovať so všetkými zainteresovanými stranami čestne a musí rešpektovať ich práva.

 6. Maklér pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov.

 7. Tam, kde je to vhodné, maklér musí odporučiť strane, ktorú nezastupuje, aby vyhľadala nezávislú radu.

 8. Maklér musí zabezpečiť bezúhonnosť vo svojom obchodnom konaní a v komunikácii. Musí jasne prezentovať obchodný vzťah medzi sebou a inými zúčastnenými stranami a musí sa vyhýbať konfliktu záujmov.

 9. Maklér nesmie uvádzať falošné, zavádzajúce alebo prehnané tvrdenia.

 10. Maklér sa k svojim kolegom správa zdvorilo a s úctou.

 11. Maklér sa musí vyhýbať konfliktom s kolegami, ktoré by mohli poškodiť záujmy jeho klientov.

 12. Maklér je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie.

 13. Maklér pri výkone svojho povolania nesmie prijať žiadne poverenie, ktoré by sa priečilo dobrým mravom, slušnému a korektnému správaniu sa, a ktoré by ohrozovalo jeho česť a dobré meno realitnej kancelárie. Môže použiť len také prostriedky, ktoré pripúšťajú právne predpisy.

 14. Maklér pri výkone svojho povolania je povinný dbať o dobré vystupovanie a celkovú úpravu zovňajšku (vrátane oblečenia), aby jeho vážnosť zodpovedala požadovanej úrovni kladenej realitným profesionálom.

 15. Maklér je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

IV. Dôvera
 1. Vzťah makléra a klienta je založený na vzájomnej dôvere.

 2. Maklér v súvislosti s výkonom povolania nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou o predmete sprostredkovania.

 3. Zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré mu boli poskytnuté klientom, nemôže použiť v iných obchodných prípadoch ako v realitnej činnosti.

V. Poskytovanie sprostredkovateľských služieb
 1. Maklér je povinný:
   1. vyvíja maximálne úsilie, aby svojou odbornosťou a prístupom poskytol klientovi prvotriedne služby,

   2. klientovi poskytovať len také informácie, ktoré sú pravdivé, presné a aktuálne,

   3. klienta informovať o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o finančnej odmene, ktorá je s týmito službami spojená.

   4. klienta informovať o všetkých poplatkoch, ktoré nie sú vo finančnej odmene sprostredkovateľa zahrnuté,

   5. klienta priebežne informovať o priebehu obchodného prípadu, v ktorom klienta zastupuje,

   6. klienta bez zbytočného odkladu upovedomiť o všetkých dôležitých úkonoch,

   7. klientovi v primeranej lehote zodpovedať všetky jeho otázky,

   8. starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,

   9. chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením a dodržiavať všetky zákonom stanovené pravidlá s nakladaním osobných údajov klienta.

 2. Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.

 3. Maklér nesmie súhlasiť s nijakým pokynom na konanie, ktoré prekračuje jeho vedomosti, schopnosti a skúsenosti, a pri získavaní a príprave informácií o nehnuteľnosti musí venovať mimoriadnu pozornosť detailom.

VI. Záverečné ustanovenia
 1. Etický kódex je platný na celom území Slovenskej republiky.

 2. Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany makléra si spoločnosť ZOOM Reality, s.r.o. vyhradzuje právo začať proti maklérovi disciplinárne konanie.

 3. Kódex je vnútorným predpisom Realitnej kancelárie ZOOM Reality, s.r.o.. Vnútorné predpisy sú záväzné pre všetkých zástupcov Realitnej kancelárie.

 4. Realitná kancelára ZOOM Reality, s.r.o. si vyhradzuje právo tento kódex meniť, dopĺňať alebo rušiť vydaním nového kódexu alebo vnútorných predpisov, a to najmä v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského, technického prostredia alebo vnútorných potrieb spoločnosti.

 5. Etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť 14.01.2021.